ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α.

Α1.

α) Λ

β) Σ

γ) Σ

δ) Λ

ε) Σ

Α2.

Ι) α

ΙΙ) β

ΘΕΜΑ Β.

Β1. Σελ. 23 «Ο Ε. Γκόφμαν μελέτησε … μπροστά στο κοινό.»

Β2. Σελ. 36-38«Η κοινωνιολογία εξετάζει… των χωρών του Πρώτου Κόσμου.» και «Η ανάπτυξη των κοινωνιών…παγκόσμια κοινωνία.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ.

Γ1. Σελ. 148 «Με τον όρο πολιτική συμπεριφορά…τοποθέτηση πολιτών»

      Σελ. 152 «Με τον όρο πολιτική αλλοτρίωση… διάφορους θεσμούς.»

Γ2.

Σελ. 153 «Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης … αυταρχική μορφή εξουσίας.»

Γ3.

Σελ. 154 «Και εδώ οι προσπάθειες … αντιπροσωπευτική δημοκρατία.»

ΘΕΜΑ Δ.

Δ1. Σελ. 20 «Θεώρησε τον εξορθολογισμό… προκαπιταλιστικές κοινωνίες.»

       Σελ. 19 «Ο Γάλλος κοινωνιολόγος…αγαθών και υπηρεσιών.»

Δ2. Σελ. 134 «Η δημιουργία του κράτους … αρμοδιοτήτων.»

       Σελ. 20 «Ο Βέμπερ θεώρησε … επικράτηση της τεχνολογίας.»

Δ3. Σελ. 61 – 62 «Σύμφωνα μα τον Ε. Ντυρκέμ … ομοθρήσκους» και «Σύμφωνα με τη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία…αντιφάσεων της ζωής.»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βολλάρης Γιάννης

Κουτσάφτη Βάσω

Φαμέλου Βίκυ